Strapi ve Next.js Kullanarak JAMstack Blog Yapalım — MongoDB, Strapi kurulumu ve Heroku Deploy

Şekil 1.1
Şekil 1.1
Şekil 1.2
Şekil 1.3
Şekil 1.4
npx create-strapi-app my-project
Şekil 2.1
Şekil 2.2
Şekil 2.3
npm run develop
Şekil 2.4 - Strapi Admin Dashboard Genel Görünüm
Şekil 2.5
Şekil 2.6
Şekil 2.7
Şekil 2.8
Şekil 2.9
  • DATABASE_URI değeri Şekil 2.3 de host ismini aldığımız bağlantının tamamı. username ve password değerlerini MongoDB de Database access menüsünde oluşturduğumuz kullanıcı adı ve şifresiyle değiştiriyoruz.
  • DATABASE_NAME değeri ise DATABASE_URI değerinde ki mongodb.net/myFirstDatabase değeri. Projenizde databasenizi farklı isimlendirdiyseniz farklı olacaktır.
heroku login
Şekil 3.1
$ git init
$ heroku git:remote -a HEROKU_PROJE_ISMI
$ git add .
$ git commit -m "commit"
$ git push heroku master
Şekil 3.2
Şekil 3.3
Şekil 3.4
Şekil 3.5
Şekil 3.6

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store