JavaScript — Değişkenler (var,let ve const) Scope Kavramları

 • Değişken isimleri harf, _ veya $ işareti ile başlayabilir. Fakat ES5 (ECMAScript 5) ile birlikte gelen özellikle UNICODE kodları kullanılırken kaçış karakteri olarak kullanılan \ işareti ilk karakter olarak kullanılabilir.
 • İlk harften sonra değişken isimlerinde rakamlar da kullanılabilir. $ ve _ dışında başka noktalama işaretleri kullanılamaz
 • Rezerve edilen kelimeler kullanılamaz (var, if, while, function..) Rezerve edilen kelimelerin listesini buradan inceleyebilirsiniz.
 • JavaScript büyük-küçük harf duyarlıdır (case sensitive).
 • Değişken ismindeki harfler arasında boşluk kullanılamaz.

Değişkene Değer Atama ve Veri Türleri

Değişkenlere değer atama = operatoru ile yapılır.

 • Boolean = Mantıksal ifadedir. true veya false degeri atanabilir.
 • Number = Sayısal ifadedir. 2⁵³ -1 değerine kadar sayısal değerler atanabilir.
 • BigInt = 2⁵³-1 değerinden büyük değerleri atayabilir.
 • String = Metinsel ifadelerdir. Metinsel ifade tanımlanırken ifade “ ” veya ‘ ’ işaretleri arasına yazılır.
 • Null = Boş değerinin karşılığıdır.
 • undefined = Tanımsız değerinin karşılığıdır.
 • Symbol = ECMAScript 2015 ile kullanıma girmiştir. Symbol() fonksiyonu çağırılarak bir Symbol değeri tanımlanabilir.
 • Object = Yukarıda ki 7 veri türü de primitive tiplidir . Objelerde ( nesne, dizi ) gibi referans tipler de değişkenlere atanabilir.

var

Global scope veya function scope ta deklerasyon sağlayamaya yarayan keyword dur. Scope özelliklerini daha sonra örneklerle açıklayacağız. var ile tanımlanan değişkenlerin özellikleri şunlardır.

 • Değişken değerleri değiştirilebilir.
 • Aynı isimle tekrardan tanımlanabilirler.
 • var ile tanımlanan değişkenler global scope veya function scope tur. Global scope da tanımlanan değişkenlere her yerden ulaşılabilir. Function içerisinde tanımlanan değişkenlere ise tanımlı olduğu fonksiyonda ulaşılabilir. Bu konuyu örneklerle açıklayalım.

let

Değişkenleri block scope ta tanımlayan deklerasyondur. let ile tanımlanan değişkenlerin özellikleri şunlardır.

 • Değişken değerleri değiştirilebilir.
 • Aynı isimle tekrardan aynı blokta tanımlanamaz. Farklı blocklar da aynı isimle tanımlanabilir.

const

Block scope da tanımlı, değeri sonradan değiştirilemez değişkenleri deklare etmek için kullanılan keyword dür.

 • Const ile tanımlanan değişkenlerin değeri değiştirilemez.
 • Değer atamadan tanımlama yapıldıktan sonra değer ataması yapılamaz.
 • Const ile tanımlanan objelerin özellikleri (properties) değiştirilebilir fakat objenin kendisi değiştirilemez. Diziler içinde aynısı geçerlidir. Dizi değerleri değiştirilebilir fakat dizinin kendisi değiştirilemez.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store