Tekrardan selamlar 👋

İki bölümden oluşan yazı dizimin ilk kısmında Strapi kurulumunu ve deployment işlemlerini…

Değişkenler en basit tabirle değerleri hafızada tutmak için kullanılan yapılardır. Bir tanımlayıcı ile tanımlanır. Tanımlayıcı öncesi var, let veya const deklerasyonlarından biri kullanılarak deklare edilir. Değişken isimlendirmede dikkat etmemiz gerekenler şunlardır.

  • Değişken isimleri harf, _ veya $ işareti ile başlayabilir. Fakat ES5 (ECMAScript 5) ile birlikte gelen özellikle UNICODE kodları…

Ahmet Fatih Yavaşi

Just human.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store