Tekrardan selamlar 👋  • Değişken isimleri harf, _ veya $ işareti ile başlayabilir. Fakat ES5 (ECMAScript 5) ile birlikte gelen özellikle UNICODE kodları kullanılırken kaçış karakteri olarak kullanılan \ işareti ilk karakter olarak kullanılabilir.
  • İlk harften sonra değişken isimlerinde rakamlar da kullanılabilir. $ ve _ dışında başka noktalama işaretleri kullanılamaz
  • Rezerve edilen kelimeler kullanılamaz (var, if, while, function..) Rezerve edilen kelimelerin listesini buradan inceleyebilirsiniz.
  • JavaScript büyük-küçük harf duyarlıdır (case sensitive).
  • Değişken…

Ahmet Fatih Yavaşi

Just human.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store